Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Pimp that Party BVBA

Contactgegevens: Pimp that Party BVBA, Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw, info [at] pimpthatparty [dot] be

Adres maatschappelijk zetel: Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw

Telefoon: +32 (0)477 46 25 12

E-mail: info [at] pimpthatparty [dot] be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0648.725.112

KBO: 0648725112

De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker/de klant/de consument zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pimp that Party BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Pimp that Party BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pimp that Party BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Pimp that Party BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan hij/zij de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pimp that Party BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Pimp that Party BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Pimp that Party BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken/vrederechters van het arrondissement Leuven bevoegd (op gronde van de maatschappelijke zetel van Pimp that Party BVBA, gevestigd te Zoutleeuw (gerechtelijk wetboek- bevoegdheid - territoriale bevoegdheid).

Privacybeleid

Pimp that Party BVBA hecht belang aan privacy en verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers/de klanten te respecteren.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pimp that Party BVBA, Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming. Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming, voor de noodzakelijkheid van een overeenkomst, de noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting en de noodzakelijkheid voor de behartiging van het gerechtbaardigd belang om te ondernemen.

In geval de gebruiker van de website of via mail om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: intern gebruik, administratie van het klantenbestand, het beheer en de verwerking van de bestellingen/reservaties/leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, het versturen van nieuwsbrieven, profilering, de marketing en reclame o.a. om de gebruiker/de klant/de consument op de hoogte te brengen/houden van onze activiteiten of promoties. Pimp that Party BVBA mag de gegevens niet overmaken aan derden, tenzij aan de samenwerkende partners. De klant heeft ten allen tijde het wettelijk recht op inzage en eventuele verbetering van de persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pimp that Party BVBA, Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw, info [at] pimpthatparty [dot] be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm). Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Alsook kan de klant vragen de verwerking van de persoonsgegevens te laten beperken, de persoonsgegevens te laten verwijderen of de klant kan bezwaar maken tegen de gehele verwerking op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Teneinde boven- en ondervermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant steeds gevraagd om: 
- zelf de instellingen van zijn klantaccount aan te passen en/of
- een e-meil te verzenden naar het volgende e-mailadres: info [at] pimpthatparty [dot] be

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot Pimp that Party BVBA, Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw, info [at] pimpthatparty [dot] be

In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: deze bedrijven en partners staan op de website vermeld onder "Ons aanbod" en "Feestpartners". Anders: de persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Pimp that Party BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de pimp that party-website gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de pimp that party-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan de klant zich steeds richten tot Pimp that Party BVBA, Broekstraat 13, 3440 Zoutleeuw, info [at] pimpthatparty [dot] be

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel), commission [at] privacycommission [dot] be

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de gebruiker een website raadpleegt met deze apparaten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Vermeldingen welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

De gebruiker kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de gebruiker doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet gebruikt zullen/kunnen worden. 

 Door gebruik te maken van onze website, gaat de gebruiker/klant akkoord met ons gebruik van cookies.

 Google analytics [alleen voor google analytics gebruikers]

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de klant/gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Als gebruiker/klant kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen de gebruiker/klant er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benut kunnen worden. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker/klant toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

   BLIJF OP DE HOOGTE

 

 

 

 

 

       

 

 

© 2017 Pimp That Party  |  Site by ZuPP

OVER ONS

 

 

CONTACT


Pimp That Party BVBA

Broekstraat 13,  3440 Zoutleeuw

+32 477 46 25 12

info [at] pimpthatparty [dot] be

 

 

<NONE>

Comments